Distriktskonferansen 2009 i distrikt 2260

Distriktskonferansen ble holdt 12. og 13. september 2009 på Thon Arena Hotell, Lillestrøm. Det var i alt 212 deltagere, hvorav 176 rotarianere.

Vi har valgt å dele momentene fra konferansen i to, først en gjennomgang av de vanlige rotarysakene og dernest en presentasjon av årets hovedtema.

Alle tilgjengelige presentasjoner er lagt ut under
Last ned foredrag. (menypunkt til venstre).

Rotarysaker

Åpningen
Kor uten navn fra Nittedal sto for det kunstneriske innslaget ved åpningen 12. september.  På repertoaret sto blant annet Kjerringa med staven, en sang nittedøler har et spesielt forhold til.
Som president i arrangørklubben, Nittedal RK, ønsket Bente Haukland Næss velkommen og ga stafettpinnen videre til sin klubbkamerat Olav Grimsbo som fungerte som møteleder begge dager, unntatt for generalforsamlingen.

      Distriktsguvernør Ulf S. Henriksen
 • DG Ulf holdt minneord over PDG Ole Dokke og PDG Dag-Inge Flatraaker
 • Ulf presenterte gjestene og refererte hilsen som var sendt H M Kong Harald V.
 • PDG Graham Jackson hilste fra RI presidenten.
 • DG Henning Damtoft Pedersen hilste fra de nordiske distrikter.
 • DG Per Joar Mediås hilste fra de seks andre norske distriktene.
 • Marit Kleven hilste fra Inner Wheel.
 • Charlotte Ruste hilste fra Rotaract.

Innlegg fra RI presidentens representant:
PDG Graham Jackson representerte RI og RI president John Kenny. Han holdt innlegget:

The future of Rotary is in your hands!

Bruk den anledningen du får som Rotarianer, var hans hovedbudskap. Vi er blant de heldige i verden som tilhører en rotaryklubb. Gjør det du kan der det gjør mest gagn. Han pekte på ”water, hunger and disaster” som RIs fokusområder.

Distriktets generalforsamling
Denne ble holdt på slutten av lørdagen under ledelse av PDG Johan Hovdedalen. Referat er lagt ut på eget oppslagssted.

Åpning søndag 13. september
Møtet søndag 13. september startet med ord og toner ved Vigdis Gjelsvik og Arild Berger (piano). De avsluttet med Halvdan Sivertsens Sommerfuggel i vinterland, en sang som gikk rett inn i hjertet av konferansens hovedtema.

Under fellestittelen Rotaryemner, fikk vi følgende presentasjoner søndag morgen:

 • Mål og utfordringer v/ DG Ulf S. Henriksen
 • Strategisk plan for distrikt 2260 v/ PDG Åge Bjor
 • Orientering om RF og PolioPlus v/PDG Herman Stabell
 • Rotary Recreational and Vocational Fellowships v/ PDG Gunnar Eigeland
 • Hilsen fra RI Convention i Birmingham v/ DG Ulf S. Henriksen
 • DGE Lena Mjerskaug presenterte seg
 • Utdeling av utmerkelser v/ IPDG Åge Bjor

Årets hovedtema.

Internasjonal migrasjon og nasjonal integrasjon var i år valgt som gjennomgående tema for konferansen.

Det er, så vidt vi vet, første gang vi i vårt distrikt har hatt et slikt gjennomgående tema. Temaet ble valgt som en aktuell sak høsten 2008, men viste seg å være like aktuell høsten 2009. Temaet er aktuelt både for Rotary som organisasjon og for den enkelte rotarianer. Som bakgrunn for temaet hadde vi satt opp følgende momenter til ettertanke:

Internasjonal migrasjon og nasjonal integrasjon

 • Noen innvandrere har vi invitert fordi vi trenger dem.
 • Noen innvandrere er tvungne flyktninger og trenger oss.
 • Noen innvandrere kommer fordi de mener det er bedre her hos oss enn i hjemlandet.

Utfordringene er uansett mange og vi stiller spørsmålet:

                          Hvilken rolle kan du og jeg spille,    

    • som rotarianere,
    • som yrkesaktive ledere,
    • som medmennesker 

Emnet ble belyst gjennom innlegg under del 1 og 2 lørdag. Flere av de eksterne innlederne pekte på at en organisasjon som Rotary bør kunne spille en viktig rolle i integreringsarbeidet og kom med konkrete utfordringer til oss. Dette ga et godt grunnlag for vår interne behandling under del 3 søndag. 

Del 1

Professor Thomas Hylland Eriksen (UiO), holdt åpningsinnlegget Er verdens befolkning på flyttefot? Myter og sannheter. Han hevdet at verden på alle måter virker overopphetet for tiden. Finansmarkedene, kulturkollisjonene og klimakrisen. De globale nettverkene er tette, alt flyter raskere og raskere, noe som skaper en følelse av avmakt og sårbarhet overalt. Migrasjonen fra sør til nord er en viktig del av denne akselererte globaliseringen. Den er uforutsigbar og et stykke på vei ukontrollerbar, den skaper friksjoner og forandrer etablerte samfunn -- særlig storbyene -- raskt. Foredraget beskrev og 
forklarte hovedstrømmene av migrasjon, med særlig vekt på hvordan Norge forandrer seg. Endringene i sammensetningen av befolkningen skaper nye utfordringer med hensyn til tillit og nasjonal identitet: Hvordan skal "vi-følelsen" opprettholdes i en mer pluralistisk 
virkelighet? Her finnes det flere alternativer som ble belyst i Hylland Eriksens innlegg som åpnet for diskusjonen rundt årets hovedtema: Internasjonal migrasjon og nasjonal integrasjon.

For mer opplysninger viste han også til sitt fordrag Om ungdom og voksne som er lagt ut under Last ned foredrag.

Etter en innledning av professor Edvard Hauff (UiO), presenterte overlege/stipendiat Aina Basilier Vaage sitt doktorgradsarbeid om norske erfaringer gjennom 30 år med flyktninger. Selve doktorgradsarbeidet, som er basert på oppfølging av vietnamesiske flyktninger til Norge og deres barn, er ikke helt ferdig og er derfor foreløpig ikke frigitt, men viktige momenter er lagt ut under Last ned foredrag.

Del 2.

Under hovedtittelen Innvandring til Norge. Utfordringer og muligheter fikk vi tre vinklinger:

 • Avdelingsdirektør Dyveke Hamza, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, som representant for myndighetene.
 • Tone Svalastog Garnes og Hassan Samahle fra Vinje som representanter for en kommune som har fått pris for sin inkludering av flyktninger fra Somalia.
 • LEAN Manager Bernt Inge Wangberg fra Ringnes, som representant for en bedrift som har taklet utfordringene med en internasjonal arbeidsstokk.

Del 3

Under del 3 søndag satte vi fokus på Rotary’s rolle under den lett provoserende tittelen:

Rotary – på sidelinjen med hørselvern og skylapper, eller …..?

Her fikk vi følgende forberedte innlegg:

 • Internasjonal fest v/ Amund Sperrud fra Mesna RK
 • En flerkulturell møteplass, erfaringer fra Sørumsand v/ Svein E. Haagenrud, Sørumsand RK
 • Etater i samspill v/ Berit Sætersdal, Nittedal RK

Behandlingen av temaet ble avsluttet ved at president Bente Haukland Næss, Nittedal RK oppsummerte og blant annet ga deltagerne følgende tre utfordringer:

           …..og når vi kommer hjem, hva da?

Utfordring 1 handler om Den offentlig arena
I mange kommuner foregår det et integreringsarbeid. En utfordring for oss rotarianere er å ha kontakt/samarbeid med kommunale tiltak. Det blir ikke integrering av prat og planer i kommunen. Det må lages lavterskel tilbud. Vi som innbyggere i kommunen må delta på disse arenaene. Mennesker må møte mennesker. Det er det som skaper integrering. Da brytes det ned fordommer og forutinntatthet. Når mennesker er i dialog med hverandre og gjør ting sammen, når vi er trygg på egne verdier – da er det ikke farlig, med tvert imot interessant å møte mennesker med helt andre verdier. Alle mennesker har en historie……..
På småsteder er det ofte tettere kontakt – og det oppstår lettere kameratskap og vennskap uten spesiell tilrettelegging. På større steder må noen skape grunnlag for å invitere til nærmere sosial kontakt.

Utfordring 2 handler om at vi er en Yrkesbasert organisasjon
Let etter og finn en arena der det er innvandrere. Er det noen med ikke – norsk bakgrunn i næringslivet i ditt nærområde? Invitere vedkommende med deg til et møte i Rotary i høst.

Utfordring 3 handler om den Privat sfære
Finn en måte å bli kjent med en med ikke – norsk bakgrunn på. På jobben, i organisasjonslivet eller andre steder. Skap et grunnlag for å invitere denne personen hjem. Lag en hyggelig kveld. Gjerne sammen med andre og gjerne med hele familier.

Ledsagerprogram
Erfaringene de siste årene har vist at mange av ledsagerne er genuint interessert i de emnene som tas opp på våre distriktskonferanser. Interessen for omfattende ledsagerprogram, gjerne turer i distriktet, har derfor vært avtagende. Med bakgrunn i dette valgte vi i år bare å ha et parallelt ledsagerprogram mens distriktets generalforsamling ble gjennomført lørdag ettermiddag. Men emnet var absolutt relevant i forhold til konferansens hovedtema.    Professor Rolf Theil (UiO og Nittedal RK) holdt foredrag om:
 • Romani rakklo, kjivvra stadia pri snei! eller:
 • Om tateranes kultur, språk og historie!

Banketten
110 personer deltok på banketten lørdag kveld på konferansehotellet. Det var i år valgt mørk dress som antrekk, istedenfor smoking. Det var ikke lagt opp til taler eller til taffelmusikk, men det var to runder med kunstnerisk underholding av høy kvalitet. Ut fra erfaringene de siste par årene var det heller ikke lagt opp til dansemusikk etter banketten.

Avslutning av konferansen
Oppsummeringen av konferansen stod DG Ulf for sammen med RI presidentens representant, PDG Graham Jackson.

Tilbakemeldinger og erfaringer.
De tilbakemeldinger som i ettertid har kommet fra mange deltagere viser at opplegget med et gjennomgående aktuelt tema ble godt mottatt. Det blir spennende å se om dette fører til større aktivitet i distriktets klubber på dette viktige området.

5. oktober 2009 Gunnar Eigeland i samarbeid med Olav Grimsbo

 

 

 

Direkte lenker


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...

Distriktsrådsmøte 3
24. jan. 2019, 18.00

I Nannestad. (Mat fra kl 17.30)

Les mer