DISTRIKT 2260 / TILTAKSFONDET

Vedtekter

for

Rotary Distrikt 2260 Tiltaksfond

 1.      Formål

Tiltaksfondets formål er å støtte  humanitære aktiviteter i distrikt 2260. Videre kan fondet støtte andre tiltak i distriktet når disse bidrar til å fremme Rotarys mål.

2       Grunnkapital og tilføring av midler

Tiltaksfondets grunnkapital er kr. 150.000,-. Grunnkapitalen kan ikke disponeres uten etter vedtak med minst to tredjedels flertall på distriktets generalforsamling. Fondets midler skal plasseres som bankinnskudd til høyest mulig forrentning. Rentene tillegges kapitalen.

Tiltaksfondet tilføres midler ved overføring av opparbeidede overskudd i distriktets regnskap eller på annen måte.

3       Forvaltning og bidrag

Fondet forvaltes av et styre på tre medlemmer bestående av:

Immediate Past District Governor - leder

District Governor

District Governor Elect

Bidrag fra fondet kan gis til prosjekter foreslått av distriktets klubber eller av distriktet. Bidrag gis primært til aktiviteter og tiltak som klubber og/eller distriktet er engasjert i gjennomføringen av. Både klubber og distriktet rapporterer tilbake til styret hvordan midlene er brukt og hvor langt prosjektet er kommet ved rotaryårets slutt.

Disponering av fondets midler krever at 2 av styrets medlemmer inkl. styrets leder har stemt for disponeringen. Mindretallet har rett til å begrunne sin stemmegivning ved protokolltilførsel.

4                   Protokoller fra styrets møter, årsmelding og regnskap.

Det føres protokoll over hver enkelt sak som styret behandler og alle styreprotokoller arkiveres med tilhørende underbilag.

Ved rotaryårets slutt utarbeider styret en årsmelding hvori det bl.a. gis et sammendrag av styrets arbeid, hvilke prosjekter det er bevilget penger til og beløpets størrelse. Årsmeldingen limes inn i Tiltaksfondets protokoll.

Ved rotaryårets slutt utarbeides det et regnskap som viser Tiltaksfondets kapital ved rotaryårets begynnelse og slutt og bevegelsene gjennom året.  Regnskapet og den tilhørende  revisormelding limes inn i Tiltaksfondets protokoll.

Tiltaksfondets årsmelding og regnskap forelegges distriktets generalforsamling for godkjennelse.

5.      Endring av vedtektene

Forslag til endringer av Tiltaksfondets vedtekter kan fremmes av styret eller distriktets klubber. Styret fremmer saken med forslag til vedtak overfor generalforsamlingen som tar den endelige beslutning.

 Endringer av vedtektene krever to tredjedels flertall i distriktets generalforsamling.

 

6.      Oppløsning av Tiltaksfondet

Forslag om eventuell oppløsning av Tiltaksfondet kan fremmes av styret eller når en tredel av distriktets klubber har undertegnet et slikt forslag. Forslaget forelegges distriktets generalforsamling for behandling og beslutning. Gyldig vedtak krever  to tredjedels flertall i 2 etterfølgende generalforsamlinger.

Ved oppløsning av Tiltaksfondet skal fondets midler føres tilbake til klubbene fordelt etter antall medlemmer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse vedtekter ble vedtatt på distriktets generalforsamling  den 30. september 2006 og erstatter vedtekter vedtatt på generalforsamlingen 15. september 2002 og statutter vedtatt på generalforsamlingen 2. oktober 1988 i forbindelse med opprettelsen av fondet.ENKELT Å BIDRA TIL VÅRE FOND
STØTT TRF - TRYKK PÅ SPAREGRISEN


Direktelenker


Sosiale medier


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer